Våra stadgar

Föreningens stadgar

§ 1.

Helsingborgs Medicinhistoriska förening är en ideell förening och har som ändamål att:

 • främja studiet och intresset för medicinens och närbesläktade vetenskapers historia både ur allmän och lokalhistorisk synpunkt
 • verka för spridning av dessa intressen genom föredrag och museal verksamhet
 • arbeta för upprättandet av ett museum med möjlighet att visa tillgängliga samlingar

§ 2.

Som medlemmar i föreningen kan ingå såväl enskilda personer som juridiska personer. Årsavgift och avgift för ständig medlem bestämmes av årsmötet.

§ 3.

Hedersledamot kan på styrelsens förslag vid årsmötet utses av föreningen.

§ 4.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av minst sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelseledamöter väljes för tre år med inval av två ordinarie medlemmar årligen. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare. Styrelsen är beslutmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ordförande äger utslagsrösten. Styrelsen sammanträder minst en gång i halvåret.

§ 5.

Årsmötet äger rum före maj månads utgång. Vid årsmötet skall upptagas:

 • frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 • val av ordförande för ett år
 • val av minst två styrelseledamöter för en tid av tre år
 • val av två styrelsesuppleanter
 • val av två revisorer
 • val av en revisorssuppleant
 • fastställande av årsavgift för innevarande år
 • verksamhets- och revisionsberättelse föredrages

§ 6.

I händelse av upplösning av föreningen ska dess tillgångar tillfalla Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet i Lund för främjande av medicinhistorisk verksamhet i Helsingborg.

§ 7.

Ändring av dessa stadgar liksom upplösning av föreningen fordrar beslut med ⅔ majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena är ett årsmöte.

Beslutade på Årsmöte 2012-04-24 och medlemsmöte 2012-09-25