Barn- och ungdomskliniken

Välkommen till utställningen!

Här kan du lyssna på utställningens innehåll som en ljudfil

0:00 / 0:00
Barn- och ungdomskliniken

Vill du istället läsa innehållet så går det också bra, klicka på knappen nedan eller scrolla ner för att gå till textinnehållet för utställningen. För bästa upplevelse och information rekommenderar vi såklart ett besök till den riktiga utställningen på Bergaliden 20, 252 23, Helsingborg.

På Entré-plan:

Barn- och ungdomskliniken

Barnavdelningen

Planering och projektering för det nya lasarettet startade utanför Banckska sjukhusets fönster under början av 1970 talet. Detta var en tidsperiod då ny forskning och utveckling inom barnsjukvården började få stor påverkan. Barns hälsa hade förbättrats dramatisk, mycket på grund av en förbättrad levnadsstandard, utbyggnaden av barnhälsovården, vaccinationsprogram och nya läkemedel, såsom till exempel Penicillin och Insulin.

Besökstiderna på det nya lasarettet, som stod klart 1974-75 utökades successivt till att bli helt fria besök. Barnavdelningen fick en avdelning för späda barn och en för större barn. Rummen var enkelrum med möjlighet att isolera för att undvika smittspridn ing eller större rum med plats för 2 eller 4 barn. 

Nya medicinska och tekniska rön och ny kunskap om barns och föräldrars grundläggande behov startade en ganska omvälvande resa för personalens vardagsarbete. Den nya kunskapen handlade om att sträva efter att förena medicin, teknik och omvårdnad genom att skapa ett tvärprofessionellt team runt det sjuka barnet och dess familj. Avdelningen delades in i olika team baserade på barnens diagnoser eller hälsoproblem. Även barn med behov av kirurgisk eller ortopedisk vård hade sin säng på barnavdelningen och inte som tidigare på vuxenavdelningar för dessa specialiteter. Barn fick vara i en barnmiljö och specialistläkaren kom till barnet för undersökningar och konsultation. Man talade om att skapa ett ”Barnens Hus”. Nya kompetenser knöts till kliniken såsom kurator, psykolog, dietist, specialpedagog för lekterapi och lärare. En barnakutmottagning med möjligheter till telefonrådgivning och dagvård knöts till avdelningen. Allt i strävan efter att samla all barnkompetens nära barnen för att skapa en trygg vårdmiljö. 

Kunskapen om nutritionens betydelse som en del av barnets behandling har utvecklats mycket under de senaste decennierna. Dietisten är idag en självklar del av vårdteamet, som specialist på individanpassad nutritionsbehandling och information om kostens betydelse vid hälsa och sjukdom. 

Barnavdelningen står idag inför ett behov av en större renovering av lokalerna in på 2020 talet. Under f örberedelserna har diskussioner startat kring hur man bättre ska kunna lyfta fram även kultur, konst och andra mjuka värden, som en naturlig del av vården. Att sträva efter att skapa en vårdmiljö som på alla plan befrämjar en helhetssyn på barns och ungdomars hälsa.